Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2018.05.25-től

 

Bevezetés

A szolgáltató neve: Kayak-Canoe Sports Kft

A szolgáltató székhelye: 2133 Sződliget, Dunai fasor 64

A szolgáltató telefonszáma: +36-70/276-8976

A szolgáltató e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A szolgáltató adószáma: 25044966-2-13

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 13-09-172215

Nyílvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: Magyar

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívűl helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.kcs.life és www.vizisportszakuzlet.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: Adatvédelmi tájékoztató

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei: 

 

Név: Kayak-Canoe Sports Kft.

Szkhely: 2133 Sződliget, Dunai fasor 64.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36-70/276-8976

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

 

Név: Nánai Gergő András

Cím: 2133 Sződliget, Ország út 1.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36-70/276-8976

 

Fogalom meghatározások

 1. "személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 2. "adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összesége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemisítés;

 3. "adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelési céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 4. "adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 5. "címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenűl attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősűlnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 6. "az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenűl kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 7. "adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat nekezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak aszemélyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók 

Szállítás

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

  TNT Express Hungary Kft
  Cégjegyzékszám: 01-09-068734
  Adószám: 10376166-244
  Székhely: 1094 Budapest, Ecseri út 14-16
  ÁSZF: https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/terms-conditions.html

 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
 4. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
 5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.
 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

  Silicium Network Informatikai Kft
  Székhely: 2000 Szentendre, Papszigeti út 19.
  Telefon: +36-1/999-0739 vagy, +36-70/944-7008
  Adatvédelmi tájékoztató: https://webpark.hu/adatkezeles.html

 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek atárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemiszolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Panaszkezelés

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
  Személyes adat
  Vezeték és keresztnév (1)
  E-mail cím (2)
  Telefonszám (3)
  Számlázási név és cím (4)
  Az adatkezelés célja
  Azonosítás, kapcsolattartás (1)
  Kapcsolattartás (2)
  Kapcsolattartás (3)
  Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése (4)
 2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  postai úton a: 2133 Sződliget, Ország út 1.
  e-mail útján: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  telefonon: +36-70/276-8976
 7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.
 8. Tájékoztatjuk, hogy
  a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
  a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
  köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
  az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

Közösségi oldalak

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
 3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések 

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e- mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 1. A hozzáférés joga
  Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 2. A helyesbítéshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 3. A törléshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 4. Az elfeledtetéshez való jog
  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 6. Az adathordozhatósághoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

 7. A tiltakozáshoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
  Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
  Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Iitézkedési határidő


Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.


Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


Az adatkezelés biztonsága


Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.


Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az
  adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságoknak


Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

Panasztételi lehetőség


Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Zárszó


A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára
  vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
  tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről


Az adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása


Az Érintettek a Honlap használatával jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.
Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre.


Hatályos: 2018. május 25-től.


Kayak-Canoe Sports Kft

 

Jótállás

1. Jótállás

1.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés vagy a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

1.2. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A Szolgáltató által szolgáltatott termékek tartós fogyasztási cikknek minősülnek, melyek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.
Termékeire vonatkozóan a Szolgáltató a Weboldalon szereplő tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Felhasználó általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Felhasználó részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.
A Felhasználó a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait. A Felhasználó kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Felhasználónak a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.
A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően a Felhasználó választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Felhasználó választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A jótállás az Felhasználó törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.
Ha az Felhasználó a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

1.3. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termékszavatosság és kellékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.
Az Felhasználó a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

Kayak-Canoe Sports Kft

Frissítve: 2016.11.13

Elállási jog

1. Elállási jog - 14 napos elállás 

14 nap az elállási jog, ami azt jelenti, hogy 14 naptári napon belül akár indoklás nélkül is visszavesszük az interneten megvásárolt terméket, ha meggondoltad magad.

1.1 Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében.

1.2 A fogyasztó elállhat a szerződéstől az erre vonatkozó egyértelmű elállási/felmondási szándékát tartalmazó nyilatkozatával az ügyfélszolgálati telefonszámunkon (+36 27 769 087), email címünkön, (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), vagy személyesen a Szolgáltató bemutatótermében (2133 Sződliget, Ország út 1), a termék kézhez vételétől számított 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag. Ebből a célból felhasználhatja a lent található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Az elállási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt”

1.3 Amennyiben a fogyasztónak minősülő Felhasználó eláll a vásárlási szerződéstől, a Felhasználó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, azonban az eredeti kiszállítás költsége jóváírásra kerül a Felhasználó részére. Felhasználó az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. A Felhasználót ezen felül egyéb költség nem terheli, azonban a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő esetleges károk megtérítését az Szolgáltató érvényesítheti azzal, hogy a Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatja a Szolgáltató, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

1.4 Szolgáltató az Felhasználó által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, legkésőbb az elállást követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja az Felhasználó részére.

1.5 Nem gyakorolható elállási jog:
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (Kajak/ok, Kenu/k, Lapát/ok)
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát
- fogyasztónak nem minősülő vásárlókra, gazdasági, vagy szakmai tevékenység céljából kötött szerződésekre, valamint
- a jogszabályok által meghatározott további esetekben. 

Kayak-Canoe Sports Kft

Frissítve: 2016.11.13

2012 London

LONDON2012

  

XXX. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK - LONDON 2012
KAJAK-KENU.

  

SPORTOLÓ NEVE HELYEZÉS SPORTÁG VERSENYSZÁM 
  
Dombi Rudolf 20px Gold medal.svg Arany Kajak K2 1000 m
  
Dudás Miklós 6 Kajak K1 200 m
  
Fazekas Krisztina 20px Gold medal.svg Arany Kajak K4 500 m
  
Janics Natasa 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K2 500 m
  
Janics Natasa 20px Bronze medal.svg Bronz  Kajak K1 200 m
  
Kammerer Zoltán 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 1000 m
  
Kovács Katalin 20px Gold medal.svg Arany Kajak K4 500 m
  
Kovács Katalin 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K2 500 m
  
Kozák Danuta 20px Gold medal.svg Arany Kajak K1 500 m
  
Kozák Danuta 20px Gold medal.svg Arany Kajak K4 500 m
  
Kökény Roland 20px Gold medal.svg Arany Kajak K2 1000 m
  
Kulifai Tamás 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 1000 m
  
Pauman Dániel 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 1000 m
  
Szabó Gabriella 20px Gold medal.svg Arany Kajak K4 500 m
  
Tóth Dávid 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 1000 m
  
Vajda Attila 6 Kenu C1 1000 m
  
Vajda Attila 11 Kenu C1 200 m
  

2008 Peking

PEKING2008

  

XXIX. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK - PEKING 2008
KAJAK-KENU.

 

SPORTOLÓ NEVE HELYEZÉS SPORTÁG VERSENYSZÁM
     
Beé István 5 Kajak K4 1000 m
     
Benkő Zoltán 9 Kajak K1 1000 m
     
Bozsik Gábor 5 Kajak K4 1000 m
     
Janics Natasa 20px Gold medal.svg Arany Kajak K2 500 m
     
Janics Natasa 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 500 m
     
Kammerer Zoltán 4 Kajak K2 1000 m
     
Kammerer Zoltán 4 Kajak K2 500 m
     
Kiss Tamás 20px Bronze medal.svg Bronz Kenu C2 1000 m
     
Kovács Katalin 20px Gold medal.svg Arany Kajak K2 500 m
     
Kovács Katalin 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 500 m
     
Kovács Katalin 4 Kajak K1 500 m
     
Kozák Danuta 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 500 m
     
Kozmann György 20px Bronze medal.svg Bronz Kenu C2 1000 m
     
Kucsera Gábor 4 Kajak K2 500 m
     
Sáfrán Mátyás 14 Kenu C2 500 m
     
Sáfrán Mihály 14 Kenu C2 500 m
     
Sík Márton 5 Kajak K4 1000 m
     
Szabó Gabriella 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 500 m
     
Vajda Attila 20px Gold medal.svg Arany Kenu C1 1000 m
     
Vajda Attila 9 Kenu C1 500 m
     
Vereckei Ákos 5 Kajak K4 1000 m
     
Vereckei Ákos 6 Kajak K1 500 m
     

2004 Athén

ATHÉN2004

    

XXVIII. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK - ATHÉN 2004
KAJAK-KENU.

    

SPORTOLÓ NEVE HELYEZÉS SPORTÁG VERSENYSZÁM
     
Beé István 9 Kajak K2 1000 m
     
Benkő Zoltán 9 Kajak K2 1000 m
     
Bóta Kinga  20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 500 m
     
Horváth Gábor 20px Gold medal.svg Arany Kajak K4 1000 m 
     
Janics Natasa 20px Gold medal.svg Arany Kajak K1 500 m
     
Janics Natasa 20px Gold medal.svg Arany Kajak K2 500 m
     
Joób Márton 7 Kenu C1 500 m
     
Kammerer Zoltán 20px Gold medal.svg Arany Kajak K4 1000 m
     
Kammerer Zoltán  5 Kajak K2 500 m
     
Kolonics György 20px Bronze medal.svg Bronz Kenu C2 1000 m
     
Kolonics György 7 Kenu C2 500 m
     
Kovács Katalin 20px Gold medal.svg Arany Kajak K2 500 m
     
Kovács Katalin 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 500 m
     
Kozmann György 20px Bronze medal.svg Bronz Kenu C2 1000 m
     
Kozmann György  7 Kenu C2 500 m
     
Kökény Roland 6 Kajak K1 1000 m
     
Storcz Botond 20px Gold medal.svg Arany Kajak K4 1000 m
     
Storcz Botond 5 Kajak K2 500 m
     
Szabó Szilvia 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 500 m
     
Vajda Attila 20px Bronze medal.svg Bronz Kenu C1 1000 m 
     
Vereckei Ákos 20px Gold medal.svg Arany Kajak K4 1000 m
     
Vereckei Ákos 5 Kajak K1 500 m
     
Viski Erzsébet  20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 500 m 
     

2000 Sydney

SYDNEY2000

  

XXVII. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK - SYDNEY 2000
KAJAK-KENU.

    

SPORTOLÓ NEVE HELYEZÉS SPORTÁG VERSENYSZÁM
     
Bártfai Krisztián 20px Bronze medal.svg Bronz Kajak K2 1000 m
     
Horváth Gábor 20px Gold medal.svg Arany Kajak K4 1000 m
     
Kammerer Zoltán 20px Gold medal.svg Arany Kajak K4 1000 m
     
Kammerer Zoltán 20px Gold medal.svg Arany Kajak K2 500 m
     
Kolonics György 20px Gold medal.svg Arany Kenu C1 500 m
     
Kovács Katalin 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 500 m
     
Kovács Katalin 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K2 500 m
     
Kőbán Rita 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 500 m
     
Kőbán Rita 6 Kajak K1 500 m
     
Novák Ferenc  20px Gold medal.svg Arany Kenu C2 500 m 
     
Novák Ferenc 5 Kenu C2 1000 m
     
Pulai Imre 20px Gold medal.svg Arany Kenu C2 500 m
     
Pulai Imre 5 Kenu C2 1000 m
     
Storcz Botond 20px Gold medal.svg Arany Kajak K4 1000 m
     
Storcz Botond 20px Gold medal.svg Arany Kajak K2 500 m
     
Szabó Szilvia 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K2 500 m
     
Szabó Szilvia 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 500 m
     
Veréb Krisztián 20px Bronze medal.svg Bronz Kajak K2 1000 m
     
Vereckei Ákos 20px Gold medal.svg Arany Kajak K4 1000 m
     
Vereckei Ákos 4 Kajak K1 500 m
     
Viski Erzsébet 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 500 m
        
Zala György 10 Kenu C1 1000 m 
        

1996 Atlanta

ATLANTA1996

 

XXVI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK - Atlanta 1996
KAJAK-KENU.

   

SPORTOLÓ NEVE HELYEZÉS   SPORTÁG  VERSENYSZÁM
  
 Adrovicz Attila  20px Silver medal.svg Ezüst  Kajak  K4 1000 m
  
 Almási Péter  9  Kajak  K2 1000 m
  
 Antal Zoltán  13  Kajak  K1 500 m
  
 Bártfai Krisztián  6  Kajak  K2 500 m
  
 Czigány Kinga  9  Kajak  K4 500 m
  
 Csipes Ferenc  20px Silver medal.svg Ezüst  Kajak  K4 1000 m
  
 Dónusz Éva  9  Kajak  K4 500 m
  
 Gyulay Zsolt  6  Kajak  K2 500 m
  
 Hegeds Róbert  9  Kajak  K2 1000 m
  
 Horváth Csaba  20px Gold medal.svg Arany  Kenu  C2 500 m
  
 Horváth Csaba  20px Bronze medal.svg Bronz  Kenu  C2 1000 m
  
 Horváth Gábor   20px Silver medal.svg Ezüst   Kajak  K4 1000 m
  
 Kammerer Zoltán  14  Kajak  K1 1000 m
  
 Kolonics György  20px Gold medal.svg Arany  Kenu  C2 500 m
  
 Kolonics György  20px Bronze medal.svg Bronz  Kenu  C2 1000 m
  
 Kőbán Rita  20px Gold medal.svg Arany  Kajak  K1 500 m
  
 Kőbán Rita  4   Kajak  K2 500 m
  
 Mednyánszky Szilvia  4  Kajak  K2 500 m
  
 Mészáros Erika  9  Kajak  K4 500 m
  
 Pulai Imre  20px Bronze medal.svg Bronz  Kenu  C1 500 m
  
 Rajna András  20px Silver medal.svg Ezüst  Kajak  K4 1000 m
   
 Zala György  20px Bronze medal.svg Bronz  Kenu   C1 1000 m
   

 

1992 Barcelona

BARCELONA1992

  

XXV. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK - BARCELONA 1992
KAJAK-KENU.

  

SPORTOLÓ NEVE HELYEZÉS SPORTÁG VERSENYSZÁM 
       
Ábrahám Attila 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 1000 m
       
Bártfai Krisztián 6 Kajak K2 1000 m
       
Czigány Kinga 20px Gold medal.svg Arany  Kajak K4 500 m
       
Csipes Ferenc 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 1000 m
       
Csipes Ferenc 7 Kajak K2 500 m
       
Csipes Ferenc 18 Kajak K1 1000 m
       
Dónusz Éva 20px Gold medal.svg Arany  Kajak K4 500 m 
       
Dónusz Éva 20px Bronze medal.svg Bronz Kajak K2 500 m
       
Fidel László 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 1000 m
       
Gyulay Zsolt 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 1000 m
       
Gyulay Zsolt 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K1 500 m
       
Gyulay Zsolt 7 Kajak K2 500 m
       
Kolonics György 5 Kenu C2 1000 m
       
Kolonics György 7 Kenu C2 500 m
       
Kőbán Rita 20px Gold medal.svg Arany Kajak K4 500 m
       
Kőbán Rita 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K1 500 m
       
Kőbán Rita 20px Bronze medal.svg Bronz  Kajak K2 500 m
       
Mészáros Erika 20px Gold medal.svg Arany Kajak K4 500 m
       
Pálizs Attila 5 Kenu C2 1000 m
       
Pálizs Attila 7 Kenu C2 500 m
       
Pulai Imre 5 Kenu C1 500 m
       
Rajna András 6 Kajak K2 1000 m
       
Zala György  20px Bronze medal.svg Bronz  Kenu C1 1000 m
       

1988 Szöul

SZÖUL1988

  

XXIV. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK - SZÖUL 1988
KAJAK-KENU.

    

SPORTOLÓ NEVE HELYEZÉS SPORTÁG VERSENYSZÁM
        
Ábrahám Attila 20px Gold medal.svg Arany Kajak K4 1000 m
        
Ábrahám Attila 20px Bronze medal.svg Bronz Kajak K2 500 m
        
Csipes Ferenc 20px Gold medal.svg Arany Kajak K4 1000 m
        
Csipes Ferenc 20px Bronze medal.svg Bronz Kajak K2 500 m 
        
Csipes Ferenc 9 Kajak K1 1000 m
        
Géczi Erika 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 500 m
        
Gyulay Zsolt 20px Gold medal.svg Arany Kajak K1 500 m
        
Gyulay Zsolt 20px Gold medal.svg Arany Kajak K4 1000 m
        
Helyi Tibor 9 Kajak K2 1000 m
        
Hódosi Sándor 20px Gold medal.svg Arany Kajak K4 1000 m
        
Kőbán Rita 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 500 m
        
Kőbán Rita 4 Kajak K1 500 m
        
Leikep Gusztáv 7 Kenu C2 1000 m
        
Mészáros Erika 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 500 m
        
Mészáros Erika 4 Kajak K2 500 m 
        
Pulai Imre 6 Kenu  C1 1000 m
        
Rajna András 9 Kajak K2 1000 m
        
Rakusz Éva 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K4 500 m
        
Rakusz Éva 4 Kajak K2 500 m
        
Sarusi-Kis János 6 Kenu C2 500 m
        
Szabó Attila 4 Kenu  C1 500 m
        
Takács Gábor  7 Kenu C2 1000 m
    
Vaskuti István 6 Kenu C2 500 m
       

1980 Moszkva

MOSZKVA1980

   

XXII. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK - MOSZKVA 1980
KAJAK-KENU.

   

SPORTOLÓ NEVE HELYEZÉS SPORTÁG VERSENYSZÁM
  
Buday Tamás 8 Kenu C2 1000 m
  
Deme József 5 Kajak K4 1000 m
  
Foltán László 20px Gold medal.svg Arany Kenu C2 500 m
  
Frey Oszkár 8 Kenu C2 1000 m
  
Joós István 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K2 1000 m
  
Joós István 13 Kajak K1 1000 m
  
Kosztyán József 5 Kajak K4 1000 m
  
Povázsán Katalin 7 Kajak K1 500 m
  
Rakusz Éva 20px Bronze medal.svg Bronz Kajak K2 500 m
  
Rátkai János 5 Kajak K4 1000 m
  
Romhányi Zoltán 8 Kajak K2 500 m
  
Szabó István 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K2 1000 m
  
Szabó László 8 Kajak K2 500 m
  
Sztanity Zoltán 5 Kajak K4 1000 m
  
Sztanity Zoltán 9 Kajak K1 500 m
  
Vaskuti István 20px Gold medal.svg Arany Kenu C2 500 m
  
Wichmann Tamás 4 Kenu C1 500 m
  
Wichmann Tamás 9 Kenu C1 1000 m
  
Zakariás Mária 20px Bronze medal.svg Bronz Kajak K2 500 m 
  

1976 Montreál

MONTREÁL1976

     

XXI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK - MONTREÁL 1976
KAJAK-KENU.

     

SPORTOLÓ NEVE HELYEZÉS SPORTÁG VERSENYSZÁM
  
Bakó Zoltán 20px Bronze medal.svg Bronz Kajak K2 1000 m
  
Buday Tamás 20px Bronze medal.svg Bronz Kenu C2 500 m
  
Buday Tamás 20px Bronze medal.svg Bronz Kenu C2 1000 m
  
Csapó Géza 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K1 1000 m
  
Deme József 5 Kajak K2 500 m
  
Frey Oszkár 20px Bronze medal.svg Bronz Kenu C2 1000 m
  
Frey Oszkár 20px Bronze medal.svg Bronz Kenu C2 500 m
  
Giczy Csaba 8 Kajak K4 1000 m
  
Pfeffer Anna 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K2 500 m
  
Rajnai Klára 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K2 500 m
  
Rajnai Klára 20px Bronze medal.svg Bronz Kajak K1 500 m
  
Rátkai János 5 Kajak K2 500 m 
  
Romhányi Zoltán 8 Kajak K4 1000 m
  
Szabó István 20px Bronze medal.svg Bronz Kajak K2 1000 m
  
Szegedi Klára 6 Kenu C1 500 m
  
Sztanity Zoltán 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K1 500 m
  
Wichmann Tamás 20px Bronze medal.svg Bronz Kenu C1 1000 m
  

1972 München

MÜNCHEN1972

    

XX. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK - MÜNCHEN 1972
KAJAK-KENU.

    

SPORTOLÓ NEVE HELYEZÉS SPORTÁG VERSENYSZÁM
  
Bakó Zoltán 6 Kajak K4 1000 m
  
Csapó Géza 20px Bronze medal.svg Bronz Kajak K1 1000 m
  
Darvas Miklól 5 Kenu C2 1000 m
  
Deme József 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K2 1000 m
  
Hollósy Katalin 4 Kajak K2 500 m
  
Pfeffer Anna 20px Bronze medal.svg Bronz  Kajak K1 500 m
  
Pfeffer Anna  4 Kajak K2 500 m
  
Povázsay Péter 5 Kenu C2 1000 m
  
Rátkai János 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K2 1000 m
  
Szabó István 6 Kajak K4 1000 m
  
Vargha Csongor  6 Kajak K4 1000 m
  
Várhelyi Péter 6 Kajak K4 1000 m
  
Wichmann Tamás 20px Silver medal.svg Ezüst Kenu C1 1000 m
  

1968 Mexikó

MEXIKÓ1968

 

XIX. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK - MEXIKÓ 1968
KAJAK-KENU.

    

SPORTOLÓ NEVE HELYEZÉS SPORTÁG VERSENYSZÁM
   
Csizmadia István 20px Bronze medal.svg Bronz Kajak K4 1000 m
   
Fné. Rózsnyói Katalin 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K2 500 m
   
Giczy Csaba 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K2 1000 m
   
Giczy Csaba 20px Bronze medal.svg Bronz Kajak K4 1000 m
   
Hesz Mihály 20px Gold medal.svg Arany Kajak K1 1000 m
   
Petrikovics Gyula 20px Silver medal.svg Ezüst Kenu C2 1000 m
   
Pfeffer Anna 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K2 500 m
   
Pfeffer Anna 9 Kajak K1 500 m
   
Szöllősi Imre 20px Bronze medal.svg Bronz Kajak K4 1000 m
   
Tatai Tibor 20px Gold medal.svg Arany Kenu C1 1000 m
  
Tímár István 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K2 1000 m
  
Tímár István 20px Bronze medal.svg Bronz Kajak K4 1000 m
  
Wichmann Tamás 20px Silver medal.svg Ezüst Kenu C2 1000 m
  

1964 Tokió

TOKIÓ1964

 

XVIII. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK - 1964 TOKIÓ  
KAJAK-KENU.

   

SPORTOLÓ NEVE HELYEZÉS SPORTÁG VERSENYSZÁM
   
Benkő Katalin 7 Kajak K2 500 m
  
Bicskey Richárd 5 Kajak -
   
Habony Ferenc 5 Kajak -
   
Hajba Antal 4 Kenu C2 1000 m
   
Hesz Mihály 20px Silver medal.svg Ezüst  Kajak K1 1000 m
   
Kemecsy Imre 4 Kajak K4 1000 m
   
Mészáros György 4 Kajak K4 1000 m
   
Mészáros György 5 Kajak K2 1000 m
   
Róka Mária 7 Kajak K2 500 m
   
Róka Mária 8 Kajak K1 500 m
   
Soltész Árpád 4 Kenu C2 1000 m
   
Soltész Árpád 4 Kajak K4 1000 m
   
Szöllősi Imre 4 Kajak K4 1000 m
   
Szöllősi Imre 5 Kajak K2 1000 m
   
Törő András 4 Kenu C1 1000 m
   

1960 Róma

RÓMA1960

 

XVII. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK - RÓMA 1960
KAJAK-KENU.

 

SPORTOLÓ NEVE HELYEZÉS SPORTÁG VERSENYSZÁM
  
Bánfalvi Klára 20px Bronze medal.svg Bronz   Kajak K2 500 m
  
Bánfalvi Klára 5 Kajak K1 500 m
  
Egresi Vilma 20px Bronze medal.svg Bronz   Kajak K2 500 m
  
Farkas Imre 20px Bronze medal.svg Bronz   Kenu C2 1000 m
  
Kemecsey Imre 20px Silver medal.svg Ezüst   Kajak K1 4 x 500 m
  
Mészáros György 20px Silver medal.svg Ezüst   Kajak K2 1000 m
  
Mészáros György 20px Silver medal.svg Ezüst   Kajak K1 4 x 500 m
  
Parti János 20px Gold medal.svg Arany  Kenu C1 1000 m
  
Szente András 20px Silver medal.svg Ezüst  Kajak K2 1000 m
  
Szente András 20px Silver medal.svg Ezüst  Kajak K1 4 x 500 m
  
Szöllősi Imre 20px Silver medal.svg Ezüst  Kajak K1 1000 m
  
Szöllősi Imre 20px Silver medal.svg Ezüst  Kajak K1 4 x 500 m
  
Törő András 20px Bronze medal.svg Bronz  Kenu C2 1000 m
  

1956 Melbourne

MELBOURNE1956

 

XVI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK - 1956 MELBOURNE
KAJAK-KENU.

 

SPORTOLÓ NEVE HELYEZÉS SPORTÁG VERSENYSZÁM
       
Fábián László 20px Gold medal.svg Arany 
Kajak K2 10000 m
       
Farkas Imre 20px Bronze medal.svg Bronz 
Kenu C2 10000 m
       
Hartmann Cecília  4 Kajak K1 500 m
       
Hatlaczky Ferenc 20px Silver medal.svg Ezüst Kajak K1 10000 m
       
Hernek István 20px Silver medal.svg Ezüst Kenu C1 1000 m
       
Hunics József 20px Bronze medal.svg Bronz
Kenu C2 10000m
     
Kiss Lajos 20px Bronze medal.svg Bronz
Kajak K1 1000 m
       
Mohácsi Ferenc 20px Bronze medal.svg Bronz
Kenu C2 1000 m
       
Parti János 20px Silver medal.svg Ezüst Kenu C1 10000 m
       
Szigeti Zoltán 13 Kajak K2 1000 m
       
Urányi János 20px Gold medal.svg Arany
Kajak K2 10000 m
       
Vagyóczki Imre 13 Kajak K2 1000 m
       
Wieland Károly 20px Bronze medal.svg Bronz
Kenu C2 1000 m
       

1952 Helsinki

HELSINKI1952

 

XV. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK - HELSINKI 1952
KAJAK-KENU.

 

SPORTOLÓ NEVE HELYEZÉS SPORTÁG VERSENYSZÁM
       
Bodor István 5 Kenu C2 1000 m
       
Granek István 7 Kajak K2 1000 m
       
Gurovits József 20px Bronze medal.svg Bronz  Kajak K2 10000 m
       
Hartmann Cecília  6 Kajak K1 500 m
       
Kulcsár János 7 Kajak K2 1000 m
       
Novák Gábor 20px Silver medal.svg Ezüst  Kenu C1 10000 m
       
Parti János 20px Silver medal.svg Ezüst  Kenu C1 1000 m
       
Söptei Ernő 7 Kajak K2 10000 m
       
Tuza József 5 Kenu C2 1000 m
       
Urányi János 10 Kajak K1 1000 m
       
Varga Ferenc  20px Bronze medal.svg Bronz  Kajak K2 10000 m
       

1948 London

LONDON1948

 

XIV. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK - LONDON 1948
KAJAK-KENU.

 

SPORTOLÓ NEVE HELYEZÉS SPORTÁG VERSENYSZÁM
       
Andrási Gyula 5 Kajak K2 10000 m
       
Bánfalvi Klára 4 Kajak K1 500 m
       
Blahó Kálmán Kizárva Kajak K2 1000 m
       
Toldi János 13 Kajak K1 1000m
       
Urányi János 5 Kajak K2 10000m
       
Urányi János Kizárva  Kajak K2 1000 m
       

 

Blahó Kálmán és Urányi János K2 1000 méteren pályaelhagyás miatt kizárva a versenyből.

1936 Berlin

36teszt

 

 XI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK - BERLIN 1936
KAJAK-KENU.

 

SPORTOLÓ NEVE HELYEZÉS SPORTÁG VERSENYSZÁM
       
Cseh Gábor 10 Kajak K2 1000 m
       
Cseh Gábor  12 Kajak K2 10000 m
       
Gelle Sándor 10 Kajak K1 1000 m
       
Gelle Sándor 12 Kajak K2 10000 m
       
Kolnai István  12 Kajak K2 10000 m
       
Poór Tibor 12 Kajak K2 10000 m
       
Szittya Péter 12 Kajak K1 10000 m
       
Szittya Péter 15 Kajak K1 1000 m 

1936

1936. évi nyári olimpiai játékok - BERLIN

Megnyitóünnepség: 1936. augusztus 1.

Záróünnepség: 1936. augusztus 16.

Cseh Gábor 10 hely Kajak K2 1000 m
     
Cseh Gábor 12 Hely Kajak K2 10 000 m
     
Gelle Sándor 10 Hely Kajak K1 1000 m
     
Gelle Sándor 12 Hely Kajak K2 10 000 m
     
Kolnai István 12 Hely Kajak K2 10 000 m
     
Poór Tibor 12 Hely Kajak K2 10 000 m
     
Szittya Péter 12 Hely Kajak K1 10 000 m
     
Szittya Péter 15 Hely Kajak K1 1000 m

Olimpiai érmeink

Magyarország olimpiai helyezései kajak - kenuban

Az 1936. évi nyári olimpiai játékokon a kajak-kenu először szerepelt a műsorban, habár 12 évvel korábban, az 1924. évi nyári olimpiai játékokon bemutató sportágként már szerepelt. Összesen kilenc versenyszámban osztottak érmeket, melyek mindegyike síkvízi szám volt. A versenyeket augusztus 7-én és 8-án tartották.

 

olmypiclogo1936germany

 1948olmypiclondonlogo

 helenskiolmypiclogo1952

 1956olmypiclogodesign

         

 romeitalylogodesign1960

 tokyo1964olmypiclogo

 mexico1968

 municholmypiclogo1972

         

 1976olympiclogodesign

 1980olympicslogodesign

 losangeleslogo1984

 seoulolympicslogo1988

         

 barcelona1992olmypic

 1996atlantaolympiclogodesign

 2000 Summer Olympics logo.svg

 athenslogo2004

         

 

bejing2008logoolmypic

 2012olympiclogodesign

 logo jeux olympiques rio 2016

 article urn publicid ap.org 62ec8a4551924813bcf205db671c3cd4 nfIabX0Y82e1803f3a5eadeb94 352 634x888

         

 

A Los Angeles-i olimpia után a világ úgy vélekedett, hogy az olimpiai mozgalom a zenitjéhez érkezett, és a fejlődésében aligha nyílnak új távlatok. Berlinben bebizonyosodott, hogy bőven van még lehetőség az előrelépésre. A német főváros az ókori hagyományokkal és a modern civilizáció ragyogó alkotásaival várta a sportolókat, és – első alkalommal – a teljes állami apparátust bekapcsolták a rendezésbe. 1936. augusztus 1-jén harangszó csendült fel Németország fővárosában, amely olimpiai küzdelemre szólított fel. "Die Olympia-Glocke" – hirdették mindenütt a németek a saját újításukat. Volt már ugyanis az olimpiának zászlaja, jelvénye, megszokottá vált a díszlövés, a galambröptetés és sok egyéb látványosság. Legyen hát harangja is az olimpiának. Szép gondolat. Valami azért mégis falsot adott az egésznek. Vajon "kikért szólt a harang"? Felirata szerint a világ ifjúságát szólította "sportos küzdelemre", de valójában ez már "nyitánya" lett a későbbi háborús tusakodásnak.

 

Egyszer, 1916-ban Berlinben már majdnem volt egy olimpia. Elsöpörte azonban az első világégés. Egy ideig a németek nem is vehettek részt az olimpián. 1932-ben aztán "rehabilitálták" a háborúskodó Németországot. Ugyanabban az évben megkapták a következő olimpia rendezési jogát, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság barcelonai határozata értelmében.

 

 

 

 

 

Garancia

Garanciális feltételek:


Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazzuk!
Az általunk forgalmazott termékekhez a garanciát, a gyártók magyarországi importőrei biztosítják Önnek. Így Ön élvezheti a szervizháttér biztonságát és a terméktámogatásokat. Csak ez a fajta garancia biztosítja, hogy szükség esetén, a terméket a lehető legrövidebb időn belül szakszerűen megjavítsák vagy újra tudjuk cserélni, ha a szakszerviz úgy dönt!
Az általunk forgalmazott termékekre az alábbi garanciális idők vonatkoznak:

Feltöltés alatt..

Az ettől eltérő garanciális idő az adott terméken van feltüntetve, illetve a mellékelt garanciális okmányokon szerepel. A jótállási idő kezdete a számla dátuma. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is! A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár.

A szakszerűtlen kezelésből, nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra a jótállás nem terjed ki!
A Kayak-Canoe Sports Kft.-t a termékkel kapcsolatos kárveszély csak a termék a futár részére történő átadásáig terheli.
A szavatosság nem terjed ki a szállítás alatt megsérült termékre!
A Megrendelő a terméket az átadáskor köteles tételesen ellenőrizni, mennyiségileg és minőségileg átvenni, és a hiánytalan, szerződésszerű teljesítést a fuvarlevél vagy a számla aláírásával igazolni. Ezt követően a Kayak-Canoe Sports Kft. hiányosságra vonatkozó reklamációt nem fogad el.

A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett a gyártó.

Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:
A nyugta vagy számla egy példánya
A termékhez mellékelt gyári garancia jegy vagy a Kayak-Canoe Sports Kft. saját Jótálási jegye
A termék minden eredeti kiegészítővel (amennyiben vannak)
Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni!

A garanciális problémával cégünknek behozott termékeket továbbítjuk a garanciális hátteret biztosító beszállítóhoz, aki intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1 - 2 hét, de a szervízek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.

A 72 órás csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások (pl. leesés következtében összetört, ráléptek, stb.) cseréjének elkerülése miatt a gyártók, forgalmazók csak a hivatalos szerviz szakvélemény alapján vállalják a 72 órás cserét. Ennek megfelelően a további teendők a termék 72 órán belüli meghibásodása esetén:

Az észlelt meghibásodást be kell jelenteni a forgalmazó (eladó) telefon számán (bővebb információ, telefonszám, weboldalunk kapcsolatok menü pontjában).

Amennyiben egyértelmű, hogy rendeltetésszerű használat következtében történt a 72 órán belüli meghibásodás akkor természetesen azonnali cserét biztosítunk.

Amennyiben nem egyértelmű a rendeltetésszerű használat, akkor Webáruházunk is csak a hivatalos szervíz szakvéleményének ismeretében vállalja a meghibásodott termék 72 órán belüli cseréjét.

A termék meghibásodása esetén a csomagolásban lévő, vagy a számlával együtt Önnek átadott garanciajegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni.

Portósan küldött csomagokat nem vesz át Webáruházunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a vásárló állja! A visszaküldés helye: KCS.Life Bemutatóterem - 2133 Sződliget, Ország út 1..

Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni.

Amennyiben a szavatossági, vagy jótállási idő valamely terméknél nem került feltüntetésre, úgy annak jótállási vagy szavatossági ideje iránt érdeklődjön telefonon.
A Kayak-Canoe Sports Kft. az általa eladott termékekre a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt és garanciát (jótállást) vállal. A Kayak-Canoe Sports Kft. szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban, és a mindenkor érvényes jogszabályokban (49/2003.(VII.30.) GKM rendelet) rendelkezései az irányadók.

Kayak-Canoe Sports Kft

Frissítve: 2016.11.13